甲龍左源第一澗(N345)

日期︰2022-07-31
難度︰★★★
路線︰雷公田→甲龍古道→甲龍石澗→第一左源→荃錦公路→大帽山道→荃錦坳
編號︰306/220731+1:566

甲龍左源,源起禾塘崗,流入甲龍石澗,出石崗。主源即甲龍石澗,為流域最右一支,故其他支流皆屬左源(即泛稱之「左澗」),當中可粗分為五條左源,皆由甲龍古道貫通,依分源海拔由低至高者,依次可編為第一至第五,而最長且源頭最高者,乃甲龍左源第一澗。此澗可分兩段,以荃錦公路為界,下段乃其精華,翠瀑連環,尤以公路對落高約數十米之崖瀑尤為震撼,突破亦不簡單;公路以上,有一道峻美瀑布,隨後雙分,進入林蔭闊大淺谷,右源可通大帽山道

雷公田起步,引水道接甲龍古道,漸緩上升,第二條澗便是本澗澗口。澗口陰深且飛藤橫生,不甚討好,大石散亂,省藤叢生,但算通暢。忽然傳來腐屍臭味,驚見眼前石上有一隻吐血而亡之中國水龍(Physignathus cocincinus)。此物種本為香港原生蜥蜴,但已本地滅絕,今日周遭所見,皆為棄養或逃逸之外來基因。短瀑淺潭漸現,再穿過一叢省藤(Calamus sp.),見有流水滑於石面,即宣告進入精華路段。

甲龍古道

入澗

中國水龍屍體

澗貌

省藤位,右方可通

叢林後見閃耀白流,原來有石坡瀑流在後,然後一道兩米高之瀑布,可供閘水作樂。再接一道石坡瀑流,有巨石置右,頗有特色。隨後澗勢變得相當平緩,有石砌田乪出現。未幾,有雙層瀑布出現,上承一道小長潭。爾後澗道突然開揚,林相轉為亂藤,藤後一道四散石排短瀑,再次進入林澗路段。攀過一道孱弱橫瀑,來到 V 形瀑布。上方澗道開展,有短橫崖在前,草間各式瀑流組合成優美的園景。從左上攀,臨頂處石坡雖然乾爽,石面卻略為光滑。經過一道碎階式斜瀑,走過大石排,有一條橫山徑出現在前。此山徑平行且低於荃錦公路,連接荃錦坳石崗村,中途有路登上荃錦公路觀景台,前段郊遊圖亦有標示。

始見精華

石坡瀑流

斜瀑

石坡瀑流

沿水道上攀


雙層瀑布

藤林後的石排瀑流

橫瀑

V 形瀑布


正面攀登

又一短橫瀑

橫瀑中間上攀

碎階式斜瀑

橫山徑

續溯,走過小孖瀑之後,右邊出現企壁,上有流水,可能是地圖沒有顯示之支流;企壁左方,乃坑槽狀之主源,遠看如一道白流將畫面切成兩半。盡處為一道高約四、五米之垂直瀑布,於其左邊橫移,因石碎且略滑而帶險意。隨後澗道變得開揚,有懸瀑,水花散落如銀砂。據資料,瀑左有一峽可以翻越,然而我們採用瀑右路線,先登上右邊疑似田乪,然後返回瀑邊再上攀一層,依棧道橫移回澗中。

坑槽瀑布

小懸瀑

由此上望,勉強可見在谷盡之荃錦公路橋拱,其下乃一氣呵成之階梯狀瀑布。如斯壯觀之景像,竟在每日車來車往繁忙公路之下。全程靠右上攀,臨近橋拱,需靠右方繞上馬路,或從垃圾堆依公路邊上行,或橫移過小崩塌位置後接上鐵梯。小心橫過馬路後,即可再次入澗窮源。

公路以下連續之階梯狀瀑布

上方為荃錦公路

瀑右小心上攀

返回公路

入澗未幾,有殘破之排水口,今已失去其作用。上溯少許,有一苗條瀑布,落差將近十米,為上段落高之瀑布,水量不大卻倒算壯觀。瀑不能攀,惟右有樹根札於崖中可供上攀,有點像大石石澗那樣感覺。重回澗道,水量明顯減弱;流水淺藏石排上之淺槽流下。約海拔 430 米,來到左右分源,各有一道細長瀑布。從地圖所見,左源較短,右源不但較長且具數條小支流,卻出奇地左源水量較多。然而右源方為正路。

過馬路後再次入澗

回望公路

殘破排水口

主瀑

瀑右上攀

上段為左右分源

進入右源

右源初始是一幅連續的斜石排,經過雜亂一小段澗道,一條短瀑出現。續上,岩床澗道依然通暢,只是多了些洪水沖下橫臥之枯木。來到一個短石峽,有大石左右置於峽頂,沿水道上攀,澗谷轉為寬廣林底澗谷,隨後更失澗形。漸見昔日茶田之乪,途中經過一塊巨石,轉走山脊,未幾即輕鬆接回大帽山道旁邊之郊遊地點。沿馬路下走至荃錦坳,結束是日行程。

弱水瀑布

漸乾涸

亂石澗道

石越來越大

再見田乪

地標式巨石

沒有留言:

發佈留言